Продуктов каталог
ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

Обн. ДВ. бр.18 от 5 Март 2004г., изм. ДВ. бр.74 от 8 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.55 от 6 Юли 2007г.
Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани с провеждането на държавната политика по повишаване на енергийната ефективност и осъществяване на енергоефективни услуги.
 

Чл. 2. Законът има за цел насърчаване на енергийната ефективност чрез система от мерки и дейности на национално, отраслово, областно и общинско равнище като основен фактор за повишаване конкурентоспособността на икономиката, сигурността на енергоснабдяването и опазването на околната среда.
 

Глава втора.
ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ
Раздел I.
Органи на управление
 
Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Държавната политика по повишаване на енергийната ефективност се провежда от министъра на икономиката и енергетиката и е съставна част от енергийната политика на страната.
(2) Мерките и дейностите по повишаване на енергийната ефективност се осъществяват от изпълнителния директор на Агенцията по енергийна ефективност, наричана по-нататък "агенцията", съвместно с централните и териториалните органи на изпълнителната власт и другите държавни органи.
 
Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Министърът на икономиката и енергетиката:
1. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) внася за приемане от Министерския съвет по предложение на изпълнителния директор на агенцията националната дългосрочна и краткосрочните програми за енергийна ефективност, както и обобщената годишна целева програма по чл. 11, и контролира тяхното изпълнение;

2. издава подзаконовите нормативни актове, отнасящи се до енергийната ефективност, предвидени в този закон;

3. осъществява взаимодействие с другите държавни органи по отношение на провеждането на държавната политика по повишаване на енергийната ефективност;

4. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) организира подготовката на мерки за хармонизиране на българското законодателство в областта на енергийната ефективност с правото на Европейските общности;

5. осъществява международното сътрудничество на Република България в областта на енергийната ефективност;

6. (нова - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) предоставя на компетентните институции на Европейските общности информацията, предвидена в правото на Европейските общности;

7. (нова - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) в съответствие с правомощията си отправя до компетентните институции на Европейските общности искания и уведомления за предоставяне на временно освобождаване от прилагането на разпоредби от правото на Европейските общности и на преходни периоди в областта на енергийната ефективност в случаите, предвидени в правото на Европейските общности;

8. (нова - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) разработва и внася за приемане от Министерския съвет национални индикативни цели за енергийни спестявания, включително междинна индикативна цел, и планове за действие по енергийната ефективност;

9. (нова - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) утвърждава методика за изчисление на общата национална индикативна цел за енергийни спестявания;

10. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) осъществява и други правомощия в областта на енергийната ефективност, възложени му с други нормативни актове.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Министърът на икономиката и енергетиката може да възложи изпълнението на програмите и мерките по чл. 4, ал. 2, т. 9 от Закона за енергетиката, включително и създаване, поддържане на информационна система и популяризиране на мерките по използване на възобновяеми енергийни източници, на изпълнителния директор на агенцията.

(3) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) Съдържанието, структурата, условията и редът за предоставяне на информацията по т. 6 се определят с наредбата по чл. 9, ал. 4 от Закона за енергетиката.

 

 
Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Изпълнителният директор на агенцията се назначава от министъра на икономиката и енергетиката съгласувано с министър-председателя.
(2) Изпълнителният директор:

1. ръководи, управлява и представлява агенцията;

2. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) изготвя и представя за одобряване от министъра на икономиката и енергетиката, наблюдава и координира националните дългосрочна и краткосрочни програми по чл. 10, както и целевите програми по чл. 11;

3. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) представя ежегодно на министъра на икономиката и енергетиката отчет за изпълнението на националната дългосрочна програма, както и отчети за изпълнението на краткосрочната програма и на целевите програми по чл. 11, ал. 1;

4. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) организира изпълнението на проекти и мерки по националните дългосрочна и краткосрочни програми по енергийна ефективност;

5. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) предлага за одобрение на министъра на икономиката и енергетиката изпълнението на проекти за развитие на енергийната ефективност;

6. осъществява контрол в предвидените от закона случаи;

7. организира и участва в разработването на проекти на подзаконови нормативни актове в областта на енергийната ефективност;

8. предлага разработването и усъвършенстването на стандарти в областта на енергийната ефективност с цел хармонизирането им с европейските норми и стимулиране повишаването на енергийната ефективност при потребителите на енергия;

9. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) взаимодейства с централните и териториалните органи на изпълнителната власт и другите държавни органи, със сдружения на работодатели, с браншови организации, сдружения на потребители и с юридически лица с нестопанска цел по провеждането на мерките и дейностите по повишаване на енергийната ефективност;

10. (доп. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) организира създаването и поддържането на национална информационна система за състоянието на енергийната ефективност, включително и информация относно мерките за постигане на национални индикативни цели за енергийни спестявания;

11. разработва указания за създаването и поддържането на информационни системи за състоянието на енергийната ефективност при централните и териториалните органи на изпълнителната власт;

12. организира създаването и актуализирането на публичните регистри по чл. 16 и чл. 18, както и издаването на удостоверенията на лицата, отговарящи на изискванията по чл. 16, ал. 4 и чл. 18, ал. 1;

13. организира оказването на експертно съдействие на централните и териториалните органи на изпълнителната власт и другите държавни органи при изпълнението на функциите им по този закон;

14. организира популяризиране на мерките по енергийна ефективност;

15. организира създаването и поддържането на списък на обектите, които следва да бъдат привеждани в съответствие с изискванията за енергийна ефективност;

16. съдейства за развитието на обучение по енергийна ефективност;

17. изпълнява и други правомощия, възложени му с други нормативни актове.

 

 
Чл. 6. (1) При осъществяването на функциите си изпълнителният директор се подпомага от агенцията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, със седалище София и има статут на изпълнителна агенция към министъра на икономиката и енергетиката.

(3) Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на агенцията се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.

(4) Агенцията е администратор на приходите от:

1. субсидии от републиканския бюджет;

2. собствена дейност;

3. дарения, помощи и други привлечени средства от местни и чуждестранни физически и юридически лица;

4. международни програми и споразумения;

5. други приходи, определени с нормативен акт.

 

 
Чл. 7. Министрите разработват и осъществяват програми по енергийна ефективност в съответния отрасъл.
 

 
Чл. 8. Областните управители организират разработването и изпълнението на областни програми по енергийна ефективност и осъществяват взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация.
 

 
Чл. 9. (1) Общинските съвети приемат програми за енергийна ефективност по чл. 10, ал. 4 и 5, както и за:
1. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) обновяване на сградния фонд, административните и стопанските сгради на територията на общината с цел осъществяване на мерки по енергийна ефективност;

2. въвеждане на енергоспестяващи уредби за външно осветление на населените места и в обществените сгради;

3. други мерки за повишаване на енергийната ефективност.

(2) Кметовете организират и изпълняват мерките, предвидени в общинските програми за енергийна ефективност, като предвиждат целеви средства за реализацията им в бюджетите си.

 

Раздел II.
Програми по енергийна ефективност
 
Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) Държавната политика по повишаване на енергийната ефективност се осъществява въз основа на национални дългосрочна и краткосрочни програми, приети от Министерския съвет.
(2) Програмите съдържат целите, мерките по енергийна ефективност, дейностите на изпълнителната власт, източниците на финансиране, сроковете за изпълнение, индикаторите за постигане на резултатите, както и други необходими данни.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) Националната дългосрочна програма се разработва от агенцията и представлява обща концепция за развитието на енергийната ефективност с определяне на дългосрочните цели и средствата за тяхното постигане.

(4) Националните краткосрочни програми се съставят от агенцията въз основа на националната дългосрочна програма и програмите, изготвени на отраслово, областно и общинско равнище.

(5) Отрасловите, областните и общинските програми се разработват и осъществяват от централните и териториалните органи на изпълнителната власт и се представят в агенцията.

(6) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) Отчетите за изпълнението на отделните дейности на програмите по ал. 5 се представят в агенцията ежегодно, не по-късно от месец април на годината, следваща годината на изпълнение на съответните дейности.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) Националните дългосрочна и краткосрочни програми се внасят за приемане в Министерския съвет от министъра на икономиката и енергетиката по предложение на изпълнителния директор на агенцията на всеки три години за краткосрочните програми и на всеки 10 години за дългосрочната програма.

(8) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) Програмите по ал. 5 се представят в агенцията на всеки три години за обобщаване и изготвяне на краткосрочните програми по ал. 4.

(9) (Предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) Агенцията огласява публично резултатите от изпълнението на мерките и дейностите по повишаване на енергийната ефективност в издаван от нея специален бюлетин.

(10) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) Бюлетинът се издава ежегодно и се публикува и на страницата на агенцията в Интернет.

 

 
Чл. 11. (1) (Доп. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) Централните органи на изпълнителната власт, областните управители и другите държавни органи съставят всяка година до месец април целеви годишни програми за осъществяване на мерки по енергийна ефективност за следващата година и ги предоставят за обобщаване от изпълнителния директор на агенцията.
(2) Средствата за изпълнението на програмите по ал. 1 се предвиждат в републиканския бюджет.

 

Раздел III.
Национални индикативни цели за енергийни спестявания (Нов - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.)
 
Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) Държавната политика за повишаване на ефективността при крайното потребление на горива и енергия се осъществява чрез развитие на пазара за енергоефективни услуги и създаване на условия за прилагане на енергоспестяващи мерки.
 

 
Чл. 11б. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) Националната индикативна цел за повишаване на ефективността при крайното потребление на горива и енергия се определя съгласно инструкция на министъра на икономиката и енергетиката и е процент от общото крайно потребление на горива и енергия в страната с изключение на потреблението на лицата по чл. 131а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда, въз основа на данни за предишния 5-годишен период и се изразява в абсолютна стойност GWh или съответен еквивалент.
 

 
Чл. 11в. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) (1) За постигане на националната индикативна цел министърът на икономиката и енергетиката внася за приемане от Министерския съвет планове за действие по енергийната ефективност. Плановете за действие съдържат мерки за постигане на националната индикативна цел, срокове за изпълнение, възложени отговорности и финансово осигуряване.
(2) Плановете по ал. 1 съдържат подробен анализ и оценка на предходния план за действие, данни за крайните резултати от изпълнението на индикативните цели, информация за очаквания ефект от изпълнението на допълнителни мерки, в случай че такива са предвидени за съществуващо или евентуално неизпълнение на индикативните цели.

 

Глава трета.
МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Раздел I.
Управление на енергийната ефективност
 
Чл. 12. Енергийните потребители, подлежащи на обследване по реда на чл. 17, са длъжни да извършват управление на енергийната ефективност, като:
1. изготвят периодично най-малко веднъж в годината анализи за общото и специфичното потребление на горива и енергия;

2. изготвят програми за оптимизиране ефективността на енергийното потребление;

3. осъществяват всички мерки за енергоспестяване, предвидени в програмите по т. 2.

 

Раздел II.
Оценяване, сертифициране, обследвания, енергоефективни услуги
Чл. 13. Енергоефективната дейност се осъществява чрез извършване на енергоефективни услуги.
 

Чл. 14. За установяване разходите на енергия и за съответствието с изискванията за енергийна ефективност на инвестиционните проекти за изграждане, реконструкция и модернизация на обекти, както и на обекти в експлоатация, се извършват оценявания и обследвания за енергийна ефективност.
 

 
Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) (1) Всеки инвестиционен проект за изграждане, реконструкция и модернизация, въз основа на който се издава разрешение за строеж, се оценява за съответствието му с изискванията за енергийна ефективност.
(2) Оценяването на проектите по ал. 1 се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията в съответствие с техническите правила за разход на енергия на различните видове обекти, определени с наредба за енергийните характеристики на обектите на министъра на икономиката и енергетиката и министъра на регионалното развитие и благоустройството, както и с изискванията на действащите нормативни актове и технически спецификации за проектиране, изграждане и приемане на строежите.

 

 
Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) (1) След завършване на нов строеж, както и при реконструкция, основно обновяване или основен ремонт на съществуващ строеж, се съставя енергиен паспорт, който е част от техническия паспорт на строежа.
(2) Енергийният паспорт на съществуващ строеж се съставя след провеждане на обследване и установяване на енергийните характеристики на строежа, свързани с изискванията на чл. 169, ал. 1, т. 6 от Закона за устройство на територията, извършено по реда на наредбата по чл. 17, ал. 2.

(3) Енергийният паспорт на съществуващ строеж съответства на съдържанието на сертификата, определено в наредбата по чл. 16, ал. 1.

 

 
Чл. 16. (В сила от 01.01.2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) Всяка сграда може да бъде сертифицирана по реда на наредба за сертифициране на сградите на министъра на икономиката и енергетиката и министъра на регионалното развитие и благоустройството, след провеждане на обследване по реда на наредбата по чл. 17, ал. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) Всеки обект - държавна или общинска собственост, в експлоатация, с разгъната застроена площ над 1000 кв.м подлежи на сертифициране. Сертификатът се издава в съответствие с наредбата за сертифициране на сградите и се поставя на видно място.

(3) Изискванията по чл. 15, ал. 2 могат да не се прилагат към следните категории сгради:

1. паметници на културата, когато не се използват със стопанска цел;

2. обекти - молитвени домове на законно регистрираните вероизповедания в страната;

3. временни сгради с планирано време за използване до две години;

4. стопанските сгради на земеделските производители, използвани за селскостопанска дейност;

5. жилищни сгради, които се използват до 4 месеца годишно;

6. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) единични сгради с разгъната застроена площ до 50 кв.м.

(4) Сертифицирането по ал. 1 се извършва от физически или юридически лица, които:

1. (доп. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) са регистрирани по Търговския закон или по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

2. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.)

3. (доп. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) разполагат с необходимите технически средства, определени с наредбата по ал. 13;

4. разполагат с необходимия персонал - физически лица, които имат:

а) завършено висше техническо образование и не по-малко от три години стаж по специалността или завършено средно техническо образование и не по-малко от 6 години стаж по специалността;

б) (изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) успешно положен изпит за придобиване на правоспособност за извършване на обследване за енергийна ефективност и за сертифициране на сгради в акредитирани по реда на Закона за висшето образование висши училища;

5. не са участвали, включително наетият персонал, при проектирането, изграждането и експлоатацията на сградите, които подлежат на сертифициране.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) Агенцията вписва в публичен регистър лицата по ал. 4 по тяхна писмена молба, като обстоятелствата по т. 1 и 4 се установяват със съответния документ, а обстоятелствата по т. 3 и 5 - с декларация.

(6) Агенцията издава на вписаните в регистъра лица удостоверения срещу заплащане на такса, определена с тарифа, приета от Министерския съвет.

(7) Агенцията отказва да впише в регистъра лицата, които не отговарят на някои от посочените в ал. 4 изисквания.

(8) Удостоверението за вписване в регистъра или мотивираният писмен отказ се издава от изпълнителния директор на агенцията в 14-дневен срок от датата на постъпване на молбата.

(9) Удостоверението по ал. 8 има валидност три години.

(10) Отказите за включване в регистъра са индивидуални административни актове.

(11) Отказът, както и мълчаливият отказ по ал. 7 подлежат на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването им или от изтичането на срока по ал. 8.

(12) Агенцията заличава от регистъра лицата, получили удостоверения с право да извършват сертифициране на сгради при:

1. отпадане на някое от условията по ал. 4;

2. представяне на невярна декларация по ал. 4, т. 3 и 5 и/или

3. нарушение на задълженията по този закон.

(13) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) Обстоятелствата, подлежащи на вписване по ал. 1 - 12, редът за вписване в регистъра и за получаване на информация, както и условията и редът за придобиване и признаване на правоспособност по ал. 4, т. 4, буква "б", се определят с наредба на министъра на икономиката и енергетиката.

 

 
Чл. 17. (В сила от 01.01.2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) На обследване за енергийна ефективност подлежат обектите по чл. 16, ал. 2, както и всеки енергиен потребител, чието годишно потребление на енергия е над границите, определени с наредбата по ал. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Обследването за енергийна ефективност се извършва при условия и по ред, установени с наредба за обследване за енергийна ефективност на министъра на икономиката и енергетиката и министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(3) Обследването за енергийна ефективност има за цел да идентифицира специфични възможности за намаляване на енергийната консумация.

(4) Обследването за енергийна ефективност установява:

1. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) потреблението на енергия;

2. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) нивото на енергийната ефективност на технологиите и управлението на енергопотреблението;

3. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) икономията на енергия на обекта;

4. съответствието със стандартите за енергийна ефективност и изискванията на наредбите по ал. 2 и чл. 15, ал. 2.

(5) Обследването за енергийна ефективност съдържа данните по ал. 4 заедно с препоръки за подобряване на енергийната ефективност.

 

 
Чл. 18. (1) Обследванията по чл. 17 се извършват от физически или юридически лица, които:
1. (доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) са регистрирани по Търговския закон или по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или създадени с акт на Министерския съвет за извършване на енергийни обследвания;

2. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.)

3. (доп. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) разполагат с необходимите технически средства, определени с наредбата по чл. 16, ал. 13;

4. разполагат с необходимия персонал - физически лица, които:

а) имат завършено висше техническо образование и не по-малко от три години стаж по специалността или завършено средно техническо образование и не по-малко от 6 години стаж по специалността;

б) (изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) са положили успешно изпит за придобиване на правоспособност за извършване на обследване за енергийна ефективност в акредитирани по реда на Закона за висшето образование висши училища;

5. (доп. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) не са участвали, включително наетият персонал, при проектирането, изграждането и експлоатацията на обектите, които подлежат на обследване за енергийна ефективност, освен в случаите, когато енергийното обследване, проектирането, изграждането и експлоатацията на обектите са предмет на договор, сключен при условията и по реда на чл. 21.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) Агенцията вписва в публичен регистър лицата по ал. 1 по тяхна писмена молба, като обстоятелствата по т. 1 и 4 се установяват със съответния документ, а обстоятелствата по т. 3 и 5 - с декларация.

(3) Агенцията издава на вписаните в регистъра лица удостоверения срещу заплащане на такса, определена с тарифа, приета от Министерския съвет.

(4) Агенцията отказва да впише в регистъра лицата, които не отговарят на някое от посочените в ал. 1 изисквания.

(5) Удостоверението за вписване в регистъра или мотивираният писмен отказ се издават от изпълнителния директор на агенцията в 14-дневен срок от датата на постъпване на молбата.

(6) Удостоверението по ал. 5 има валидност три години.

(7) Отказите за включване в списъка са индивидуални административни актове.

(8) Отказът, както и мълчаливият отказ по ал. 4 подлежат на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването им или съответно от изтичане на срока по ал. 5.

(9) Агенцията заличава от регистъра лицата, получили удостоверения с право да извършват обследване за енергийна ефективност, при:

1. отпадане на някое от условията по ал. 1;

2. представяне на невярна декларация по ал. 1, т. 3 и 5 и/или

3. нарушение на задълженията по този закон.

(10) (Доп. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) Обстоятелствата, подлежащи на вписване по ал. 1 - 9, редът за вписване в регистъра и за получаване на информация, както и условията и редът за придобиване и признаване на правоспособност по ал. 1, т. 4, буква "б", се определят в наредбата по чл. 16, ал. 13.

 

 
Чл. 19. (1) (Предишен текст на чл. 19 - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) Когато обследване за енергийна ефективност установи нарушение на показатели, определени в подзаконовите нормативни актове по този закон, лицето, извършващо обследването, уведомява агенцията и предоставя документацията, установяваща резултатите от обследването.
(2) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) Агенцията може да организира и извършва контролни обследвания на обекти, обследвани по ал. 1, чрез системен или случаен подбор.

 

 
Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) (1) Енергоефективните услуги, свързани с проучване, обследване за енергийна ефективност при условията на чл. 18, проектиране, конструиране, инсталиране, модернизация, поддръжка и/или управление и мониторинг, се осъществяват от физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, с предмет на дейност, включващ изпълнение на услуги по договори с гарантиран резултат (ЕСКО услуги).
(2) Енергоефективните услуги по ал. 1 се извършват въз основа на писмени договори, сключени с енергиен потребител.

 

 
Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) (1) Енергоефективните услуги по чл. 20 се изпълняват и комплексно при гарантирана икономия на енергия за обекта, за който се реализира услугата.
(2) Енергоефективните услуги по ал. 1 се извършват въз основа на писмени договори, които съдържат:

1. базисното енергопотребление;

2. гарантираните икономии и реда на установяването им;

3. начина на финансиране;

4. начина на изплащане на възнаграждението.

(3) Физическите и юридическите лица по чл. 20, извършващи енергоефективни услуги при условията на ал. 1, осигуряват извършването на услугата изцяло или частично със собствени средства или поемат задължение да осигурят финансирането им от трето лице.

(4) Инвестициите и възнагражденията за енергоефективни услуги, извършени при условията на ал. 1 от физическите и юридическите лица по чл. 20, се възстановяват, съответно изплащат, за сметка на реализираните икономии.

(5) Физическите и юридическите лица по чл. 20, извършващи енергоефективни услуги при условията на ал. 1, носят финансовия, техническия и търговския риск за изпълнението на проектите за енергийна ефективност.

(6) За сгради държавна и/или общинска собственост, подлежащи на задължително сертифициране по чл. 16, ал. 2, които са обект на договор по ал. 2, в бюджетите на министерствата, ведомствата и общините се планират средства, които за срока на изпълнението на договора съответстват на нормализираните разходи за енергия на обектите.

(7) Редът за определяне и изплащане на средствата по ал. 6 за извършени енергоефективни услуги по чл. 20 в сгради - държавна и/или общинска собственост, се определя с наредба на министъра на икономиката и енергетиката и министъра на финансите.

(8) Контролът по изпълнението на задълженията на министерствата, ведомствата и общините за възстановяване на инвестициите и заплащане на възнагражденията по договорите по чл. 20 се осъществява от министъра на финансите.

 

Глава четвърта.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
Раздел I.
Фонд "Енергийна ефективност"
Чл. 22. (1) За финансиране на дейностите по повишаване на енергийната ефективност, с изключение на тези по чл. 11, се създава Фонд "Енергийна ефективност".
(2) Фонд "Енергийна ефективност", наричан по-нататък "фонда", е юридическо лице със седалище София.

 

 
Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) Фондът управлява финансови средства, предоставени за инвестиционни проекти за развитие на енергийната ефективност, съобразно приоритетите, заложени в националната дългосрочна и краткосрочни програми по енергийна ефективност, приети от Министерския съвет.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) Фондът осъществява своята дейност съгласно този закон, споразуменията с донорите и не е част от консолидирания държавен бюджет.

 

 
Чл. 24. В изпълнение на своите цели фондът основава дейността си на следните принципи:
1. прозрачност при управлението на средствата;

2. равнопоставеност на всички кандидатстващи за финансиране от фонда;

3. (доп. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) партньорство и сътрудничество с физически и юридически лица - търговци по смисъла на Търговския закон или по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, за съвместно финансиране на проекти по енергийна ефективност.

 

Чл. 25. (1) Приходите на фонда се набират от:
1. дарения от международни финансови институции, международни фондове, български и чуждестранни физически или юридически лица;

2. финансови приходи, състоящи се от лихви по текущи сметки или банкови депозити на фонда;

3. заеми или други финансови инструменти с кредитен характер от международни организации и банки, както и от физически лица и/или от юридически лица, регистрирани като търговци, получени изключително за осъществяване целите на фонда;

4. други постъпления, съответстващи на характера и дейността на фонда.

(2) Първоначално набраните средства на фонда се съхраняват в търговска банка - депозитар с лиценз за дейност на територията на страната, определена чрез проведен конкурс.

 

Чл. 26. Средствата на фонда се разходват за:
1. възмездно финансиране на проекти за развитие на енергийната ефективност в България;

2. гаранционна дейност по кредити от финансово-кредитни институции, отпуснати по проекти за енергийна ефективност;

3. издръжка на фонда съгласно годишния бюджет за приходите и разходите, одобрен от управителния съвет.

 

 
Чл. 27. (1) Фондът се управлява от управителен съвет, състоящ се от 7 членове, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) представител на Министерството на икономиката и енергетиката, определен от министъра на икономиката и енергетиката;

2. представител на Министерството на околната среда и водите, определен от министъра на околната среда и водите;

3. изпълнителния директор на агенцията;

4. (доп. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) четирима представители на физически лица и/или на юридически лица - търговци по смисъла на Търговския закон или на законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на юридически лица с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с необходимия професионален опит.

(2) Мандатът на членовете на управителния съвет е две години.

(3) Председателят на управителния съвет се избира измежду членовете на управителния съвет за срок една година.

(4) Всеки член на управителния съвет, избран за негов председател, довършва започнатия си мандат от две години след освобождаването му от длъжността председател.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) Представителите по ал. 1, т. 4 се избират от събранието на физическите лица и/или на юридическите лица - търговци по смисъла на Търговския закон или на законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на юридическите лица с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(6) Събранието на физическите лица и/или на юридическите лица - търговци по смисъла на Търговския закон, или на юридическите лица с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, се свиква на всеки две години.

(7) На събранието по ал. 5 могат да участват и да предлагат за избор членове на управителния съвет сдружения на общини, търговски и стопански камари, асоциации на търговски банки, както и други заинтересовани лица.

(8) Член на управителния съвет не може да бъде физическо лице, както и представител на юридическо лице, което е:

1. осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

2. съпруг или роднина по права или по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен включително с друг член на управителния съвет на фонда;

3. по служебно правоотношение или по трудов договор в администрацията, с изключение на лицата по ал. 1, т. 1 - 3.

 

Чл. 28. (1) Управителният съвет управлява цялостната дейност на фонда.
(2) Управителният съвет:

1. приема правилник за организацията на работа и дейността на фонда;

2. одобрява политиката за финансиране и гарантиране на фонда;

3. приема стратегия за дейността на фонда;

4. приема критериите за оценка и подбор на проекти по енергийна ефективност, кандидатстващи за финансиране от фонда;

5. одобрява финансирането на проекти за енергийна ефективност;

6. одобрява договорите, свързани с гаранционната дейност на фонда;

7. одобрява приходния и разходния бюджет и годишния доклад за дейността на фонда, подготвен от изпълнителния директор;

8. избира и освобождава изпълнителния директор;

9. назначава независим финансов одит и приема годишния финансов отчет;

10. одобрява щатното разписание на фонда и определя възнаграждението на неговите служители;

11. приема и други мерки, преценени като необходими за постигане целите на фонда.

 

Чл. 29. (1) Фондът се представлява от изпълнителен директор, избран от управителния съвет чрез проведен конкурс.
(2) Отношенията с изпълнителния директор се уреждат с договор.

(3) Договорът с изпълнителния директор се сключва за срок 5 години.

(4) Изпълнителният директор на фонда:

1. представлява фонда;

2. изготвя проект на стратегия за дейността на фонда;

3. изготвя необходимата документация за финансиране и гарантиране на проектите в съответствие със закона и сключените споразумения с донорите;

4. изготвя проект на бюджета за приходите и разходите и осигурява изпълнението на одобрения от управителния съвет бюджет;

5. изготвя доклади и други материали за преглед и одобряване от управителния съвет в съответствие с вътрешните правила на фонда;

6. подготвя заседанията на управителния съвет;

7. подписва одобрените от управителния съвет договори за финансиране и гарантиране на проекти, сключвани с фонда;

8. информира периодично управителния съвет за нивото на изпълнение на финансираните проекти;

9. назначава и освобождава персонала в съответствие с действащото законодателство;

10. отговаря за опазване имуществото на фонда;

11. извършва и други дейности, възложени му с решение на управителния съвет.

 

Чл. 30. (1) Договорът с изпълнителния директор се прекратява предсрочно при:
1. подадена оставка;

2. влизане в сила на присъда за умишлено престъпление;

3. грубо нарушаване на този закон или на нормативните актове по прилагането му;

4. системно неизпълнение на поетите задължения;

5. съществено нарушение на задълженията, установени с договора;

6. увреждане интересите на фонда;

7. обективна невъзможност да изпълнява задълженията си в продължение на повече от 6 месеца;

8. смърт.

(2) Установяването на обстоятелствата по ал. 1 и прекратяването на мандата се извършват с решение на управителния съвет.

 

Раздел II.
Насърчения
Чл. 31. Потребителите на електрическа ене